Цялостен Java курс - 729лв - 16.06.2014

Цялостен Java курс - 729лв. - 16.06.201423-05-2014

55% намаление за Цялостен Java курс - уникална цена от 729 лева.

Стартира записване за "Цялостен Java курс" на промоционална цена от 729лв.

Курсът обхваща "Основи на програмирането","Въведение е програмирането с Java" и "Java Fundamentals".

Началната дата на обучението е 16.06.2014г.

Курсът ще се провежда два пъти седмично във вечерна форма, като цената му е промоционална: 729,00*лв.

При успешно полагане на изпитите получавате “Удостоверение за професионално обучение” за завършен квалификационен курс за професионално обучение по програма Д за част от професия “Програмиране с Java”, професия Програмист (код 523090), специалност Програмно осигуряване (код 5230901), по образец на Министерство на Образованието, издаден от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО).


Обучението се извършва в напълно оборудвани зали - осигуряваме работна станция за всеки курсист (компютър и интернет) и разполагаме с мултимедия (проектор). По желание курсистите могат да носят собствена техника.


Желаещите да се запишат** и обучават в курса като изучават по-задълбочено езика за програмиране Java, е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65; info@ontarget-training.com .

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки. Промоционалната цена се заплаща на една вноска, при записване.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой


Основи на програмирането:

Придобиват се начални и базови познания за алгоритми, цикли и масиви. Работи се с "блок-схеми" и се набляга на изграждането на т.нар. логическо мислене, необходимо за успешно развитие в областта на разработката на софтуерни приложения.


Въведение в програмирането с Java:

Богатата и уникална архитектура на Java дава възможност на софтуерните разработчици да създават приложения, които да работят лесно и стабилно на различни платформи.

В този курс вие ще придобиете широки знания за: синтаксиса на Java, контролни структури, масиви, списъци, речници, класове и обекти. Ще се научите да създавате конзолни приложения, да работите със стрингове, да създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране.


Ще се научите да:

- Разработвате конзолни приложения използвайки класове и обекти

- Създавате гъвкави модели с принципите на Обектно-Ориентирано програмиране

- Организирате данни чрез колекции и масиви

- Работите със стрингове – търсене, извличане, заместване, разделяне и др.

- Използвате контролни структури – условни оператори и цикли


Java Fundamentals:

В този курс вие ще придобиете знания и умения с Java и Swing. Ще се научите да създавате богати графични приложения, да съхранявате и извличате данни от файлове, да работите с Java колекции и да създавате Applet-и. Ще се запознаете с клиент/сървър приложения, JSF и Web Services.


Ще се научите да:

- Разработвате богати графични приложения (GUI) със Swing

- Изграждате клиент/сървър приложения

- Ползвате JSF и Web Services

- Създавате Applet-и

- Обработвате събития в графичния потребителски интерфейс (GUI) - клавиши, мишка и др.

- Използвате колекции за лесна обработка на сложни данни

- Използвате файлове за четене и запис на данни

- Обработвате run time грешки чрез изключения

- Работите с регулярни изрази

- Прилагате нишки (Multithreading)


Програма на курс "Основи на програмирането":

Основни понятия в програмирането

Алгоритми и блок-схеми

Цикли и масиви


Програма на курс "Въведение в програмирането с Java":

1. Introduction to Programming

Introduction

Java and Eclipse

Primitive Data Types

Operators in Java

2. Introduction to Classes and Objects

Declaring a Class with a Method and Instantiating an Object of a Class

Declaring a Method with a Parameter

Instance Variables, set Methods and get Methods

Initializing Objects with Constructors

3. Control Statements: Part 1

if Single-Selection Statement

if…else Double-Selection Statement

while Repetition Statement

Nested Control Statements

4. Control Statements: Part 2

for Repetition Statement

do…while Repetition Statement

switch Multiple-Selection Statement

break and continue Statements

5. Arrays

Declaring and Creating Arrays

Enhanced for Statement

Passing Arrays to Methods

Multidimensional Arrays

6. Classes and Objects: A Deeper Look

Controlling Access to Members

Referring to the Current Object’s Members with the this Reference

Default and No-Argument Constructors

Composition

static Class Members

7. Object-Oriented Programming: Inheritance

Superclasses and Subclasses

protected Members

Relationship between Superclasses and Subclasses

Constructors in Subclasses

8. Object-Oriented Programming: Polymorphism

Demonstrating Polymorphic Behavior

Abstract Classes and Methods

9. Strings

What is String?

Manipulating Strings

Comparing, Searching, Extracting Substrings, Splitting

Other String Operations

Replacing Substrings, Deleting Substrings, Changing Character Casing

10. Data Structures

Lists

Stacks

Queues

HashMap/Dictionary


Програма на курс Java Fundamentals:

1.GUI Components: Part 1.

Java’s Nimbus Look-and-Feel

Simple Input/Output with JOptionPane

Displaying Text and Images (Icons)

Text Fields

Event Handling with Nested Classes

Common GUI Event Types and Listener Interfaces

JButton

JCheckBox

JRadioButton

JComboBox

Using an Anonymous Inner Class for Event Handling

JList

Multiple-Selection Lists

Mouse Event Handling

Adapter Classes

JPanel Subclass for Drawing with the Mouse

Key Event Handling

FlowLayout

BorderLayout

GridLayout

Using Panels to Manage More Complex Layouts

JTextArea

2. Graphics. Java 2D API.

Graphics Contexts and Graphics Objects

Color Control

Manipulating Fonts

Drawing Lines, Rectangles and Ovals

Drawing Arcs

Drawing Polygons and Polylines

Java 2D API

3. Exception Handling.

Handling Arithmetic Exceptions and Input Mismatch Exceptions

When to Use Exception Handling

Java Exception Hierarchy

finally Block

Stack Unwinding

Chained Exceptions

Declaring New Exception Types

Preconditions and Postconditions

Assertions

Handling Multiple Exceptions in One catch

Automatic Resource Deallocation

4. Regular Expressions.

The regular expressions language – literals and meta-characters, character classes, quantifiers, grouping characters, etc.

Regular expressions in Java

Searching, extracting, validating, splitting and replacing text by regular expressions

5. Files, Streams and Object Serialization.

Files and Streams

Class File

Text Files - creating, reading, updating

Object Serialization

Creating a File Using Object Serialization

Reading and Deserializing Data from a File

Additional java.io Classes

Opening Files with JFileChooser

6. Generic Collections.

CollectionsOverview

Type-Wrapper Classes for Primitive Types

Autoboxing and Auto-Unboxing

Interface Collection and Class Collections

Lists

ArrayList and Iterator

LinkedList

Collections Methods - sort, shuffle, reverse, fill, copy, max, min, binarySearch, addAll, frequency and disjoint

Stack Class of Package java.util

Class PriorityQueue and Interface Queue

Sets

Maps

Properties Class

Synchronized Collections

Unmodifiable Collections

Abstract Implementations

7. Generic Classes and Methods.

Generic Methods: Implementation and Compile-Time Translation

Methods That Use a Type Parameter as the Return Type

Overloading Generic Methods

Generic Classes

Raw Types

Wildcards in Methods That Accept Type Parameters

Generics and Inheritance: Notes

8. Applets.

Sample Applets Provided with the JDK

Simple Java Applet: Drawing a String

Executing WelcomeApplet in the appletviewer

Executing an Applet in a Web Browser

Applet Life-Cycle Methods

Initialization with Method init

Sandbox Security Model

9. GUI Components: Part 2.

JSlider

Windows: Additional Notes

Using Menus with Frames

JPopupMenu

Pluggable Look-and-Feel

JDesktopPane and JInternalFrame

JTabbedPane

Layout Managers: BoxLayout and GridBagLayout

10. Multithreading. Multithreading with GUI. Interfaces.

Thread States: Life Cycle of a Thread

Creating and Executing Threads with Executor Framework

Thread Synchronization

Unsynchronized Data Sharing

Synchronized Data Sharing—Making Operations Atomic

Producer/Consumer Relationship without Synchronization

Producer/Consumer Relationship: ArrayBlockingQueue

Producer/Consumer Relationship with Synchronization

Producer/Consumer Relationship: Bounded Buffers

Producer/Consumer Relationship: The Lock and Condition Interfaces

Concurrent Collections Overview

Multithreading with GUI

Performing Computations in a Worker Thread

Processing Intermediate Results with SwingWorker

11. Networking.

Manipulating URLs

Reading a File on a Web Server

Establishing a Simple Server Using Stream Sockets

Establishing a Simple Client Using Stream Sockets

Client/Server Interaction with Stream Socket Connections

Client/Server Tic-Tac-Toe Using a Multithreaded Server

12. JavaServer™ Faces Web Apps.

Multitier Application Architecture

Model-View-Controller Architecture of JSF Apps

Common JSF Components

Validation Using JSF Standard Validators

Session Tracking

Accessing Databases in Web Apps

Ajax

Adding Ajax Functionality to the Validation App

13. Web Service Basics.

SimpleObject Access Protocol (SOAP)

Representational State Transfer (REST)

JavaScript Object Notation (JSON)

Publishing and Consuming SOAP-Based Web Services

Publishing and Consuming REST-Based XML Web Services

Publishing and Consuming REST-Based JSON Web Services

Session Tracking in a SOAP Web Service

Consuming a Database-Driven SOAP Web Services