Направи си сайт

Web: HTML + CSS + JavaScript - 23.02.2015 09-02-15

Web: HTML/HTML5 + CSS3 + JavaScript

Курс "Как да си създам сайт" с промоционална цена от 249 лева и с продължителност от 24 часа стартира на 23.02.2015 година.

Обучението ще се провежда два пъти седмично, в дневна форма.

Курсът е подходящ за всички, които желаят да се научат да правят уеб-сайтове използвайки HTML, CSS и JavaScript. Предварителен опит не се изисква.

Какво съдържа обучението?

HTML или Hypertext Markup Language, е най-използвания език за създаване на уеб страници.

JavaScript е лек и лесен програмен език с обектно-ориентирани възможности който позволява изграждането на взаимодействие и обямана на данни в и между статични уеб страници.

CSS се използва за задаване и контрол на стиловете в уеб страниците по лесен и опростен начин.

Ще се научите да:

- Да изграждате богати и интересни уеб сайтове

- Да управлявате начина на обмен на данни и взаимодейстивие с компонентите на страниците

- Да задавате лесно и бързо общ стил за всички страници

Желаещите да се запишат** и обучават в курса е необходимо да се свържат с нас на: 02/958 99 65 или да ни пишат на info@ontarget-training.com.

* промоционалната цена не подлежи на допълнителни отстъпки и е валидна при записване за предстоящата група, която започва на 23.02.2015г.

** свободните места за записване в предстоящата група са ограничен брой

Програма на курс "Web: HTML + CSS + JavaScript":

1. HTML Introduction

What is HTML?

HTML Tags

HTML Elements

Web Browsers

HTML Page Structure

HTML Editors

HTML Basic – Headings, Paragraphs, Links, Images, Text Formatting

2. HTML Styles

Styling HTML with CSS

Inline Styles

Background Color

Font, Color and Size

Text Alignment

Internal Style Sheet

External Style Sheet

3. HTML Images

The img Tag

The Src Attribute

The Alt Attribute

Set Height and Width of an Image

Create a Link of an Image

Create an Image Map

4. HTML Tables

HTML Table Tags

HTML Tables and the Border Attribute

HTML Table Headers

Tables without Borders

Аdd a Caption to a Table

Span Cells/Rows

Tags Inside a Table

Cell Padding

Cell Spacing

5. HTML Lists

HTML List Tags

HTML Unordered Lists

HTML Ordered Lists

HTML Description Lists

Nested Lists

6. HTML Blocks

HTML Block Elements

HTML Inline Elements

The HTML div Element

The HTML span Element

7. HTML Layouts

Website Layouts

HTML Layouts - Using div Elements

HTML Layouts - Using Tables

8. HTML Forms and Input

HTML Forms

HTML Forms - The Input Element

Text Fields

Password Field

Radio Buttons

Checkboxes

Submit Button

HTML Form Tags

9. HTML Scripts

The HTML script Tag

The HTML noscript Tag

A Taste of JavaScript

10. HTML Entities

HTML Entities

Non-breaking Space

HTML Useful Character Entities

11. HTML5 Elements

The canvas Element

Media Elements

Form Elements

Semantic/Structural Elements

12. JavaScript

My First JavaScript Example

JavaScript Statements, Comments and Blocks

JavaScript Variables

JavaScript Conditional If ... Else

JavaScript Popup Boxes

JavaScript Functions

JavaScript Loops

JavaScript Events

13. CSS Basics

CSS Introduction

What is CSS?

CSS Syntax

CSS Comments

CSS Id and Class

CSS Backgrounds

CSS Text

CSS Fonts

CSS Links

CSS Lists

CSS Tables

14. CSS Box Model

The CSS Box Model

CSS Border

CSS Outlines

CSS Margin

CSS Padding

15. CSS Advanced

CSS Grouping and Nesting Selectors

CSS Dimension

CSS Display and Visibility

CSS Positioning

CSS Floating

CSS Align

CSS Navigation Bar

CSS Image Gallery

CSS Media Types